Obchodní podmínky

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem osobních údajů ve smyslu článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 je společnost Pernštejn media s.r.o. se sídlem Palackého třída 250, 530 02 Pardubice, IČ: 25 95 92 80, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17575 (dále jen „správce“). Společnost Pernštejn media s.r.o. je vydavatelem Týdeníku Pernštejn a současně provozovatelem webu www.tydenikpernstejn.cz (dále jen „webové stránky správce“) na němž současně nabízí možnost užívat některé služby, resp. registrovat se k jejich užívání a užívat služby prostřednictvím předplatného. Subjekty údajů mohou posílat své žádosti, připomínky, stížnosti či námitky správci elektronicky na e-mailovou adresu info@tydenikpernstejn.cz, nebo písemně na adresu Pernštejn media s.r.o. se sídlem Palackého třída 250, 530 02 Pardubice.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu správce. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb vyžadujících registraci uživatelů. Pro tyto účely zpracováváme tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, titul, kontaktní a/nebo doručovací údaje, e-mailovou adresu, heslo v zašifrované podobě, profilové informace (věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie apod., pokud si je umístíte ke svému účtu), datum narození, telefonní číslo, platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu, jakož další údaje Vámi dobrovolně vyplněné, funkce, název právnické osoby, identifikační a daňová čísla, adresy bydliště / místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby, e-mailové adresy, telefonní čísla do zaměstnání, čísla mobilních telefonů, bankovní spojení, podpis zákazníka a data o průběhu obchodní spolupráce. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Dále jde o informace, které od Vás získáme tím, že využíváte naše služby (IP adresa, soubory cookies). Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce www.tydenikpernstejn.cz. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailová adresa, případně telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

 

a) identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným v rámci webových stránek správce,

 

b) činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy (včetně doručování zboží a služeb), jejíž smluvní stranou je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů,

 

c) údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,

 

d) osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci, zlepšování kvality našich služeb, zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb.

 

V případě zpracování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku/dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jste je poskytli. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak mohou být:

a) osoby, které pro nás zajišťují subdodávky služeb, technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 

b) poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);

 

c) osoby zajišťující pro nás právní, ekonomické či daňové poradenství, případně auditoři, osoby zajišťující pro nás vymáhání pohledávek;

 

d) provozovatelé reklamních systému v souvislosti s cílenou reklamou;

 

e) osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

 

f) provozovatelé technických řešení, díky kterým můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si Vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje Vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve Vašem počítači i po ukončení prohlížeče. Cookie používáme také pro analytické účely a pomáhá nám zjišťovat agregované informace o celkovém počtu návštěvníků serveru, délku návštěvy apod.

 

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení:

 

Cookies z hlediska platnosti:

a) krátkodobé cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web

 

b) dlouhodobé cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

 

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří:

a) cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.

 

b) cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

 

 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

Jak zamezit používání cookies v prohlížečích: Nejrozšířenější programy pro prohlížení webových stránek (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer apod.) podporují správu a omezení využívání cookies. Umožňují jednotlivé cookies selektivně vymazat, zablokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Je možné i nastavit blokování pro vybrané internetové stránky. Pokud bude mít váš internetový prohlížeč povoleno použití cookies, považujeme to jak vyjádření souhlasu s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek.

 

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů. 

 

 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Jak už jsme uvedli výše, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem naplnění oprávněného zájmu správce, tj. za účelem:

 

a) identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným v rámci webových stránek správce,

 

b) realizace činností směřující k uzavření a plnění smlouvy včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na Vaši žádost,

 

c) plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,

 

d) ochrany zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci.

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@tydenikpernstejn.cz. Tato e-mailová adresa je platná i pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas ( tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny. Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.

 

 

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné. Jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro uzavření a splnění mezi námi uzavřené smlouvy, pro využívání našich služeb, k výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, resp. k zodpovězení dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné, abychom s Vámi smlouvu uzavřeli a plnili, abychom Vás mohli zařadit do výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, jakož abychom vyřídili Váš dotaz či podnět, která nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat

 

b) právo osobní údaje opravit či doplnit - domníváte-li se, že údaje, které o Vás uchováváme, evidujeme, nebo jinak zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete nás požádat, abychom je opravili, příp. doplnili. Toto podezření na nesprávnost Vašich údajů, u nás shromážděných, může být jak subjektivní, tak objektivní povahy. Pravidelně se snažíme osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.

 

c) právo požadovat omezení zpracování - můžete také požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a nechcete své osobní údaje vymazat, ale místo toho pouze žádáte omezení jejich užívání; osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi důvody jako subjektu údajů.

 

Bude-li zpracování osobních údajů subjektu údajů omezeno, můžeme mít osobní údaje jen uložené. Jakkoli jinak zpracovávat je smíme pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu. V takovém případě budete předem upozorněni, že omezení zpracování bude zrušeno.

 

Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech – v oblasti zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům a v oblasti zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

 

Právo požadovat přenesení údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci.

 

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli Vaše osobní údaje, a pokud ano, tak které kategorie, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu jsou předávány a zpřístupněny, jak dlouho jsou uchovávány a kde jsme je získali.

 

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech - můžete také požádat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány, pokud:

 

a) osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány

 

b) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu

 

c) je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Váš svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování

 

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují

 

f) shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší zákonného limitu

 

Vaši žádost o výkon práva na výmaz můžeme odmítnout v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu plnění smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

 

Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.

 

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Právo na informace - máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Informace mají zahrnovat kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování, příjemce osobních údajů, dobu uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich osobních údajů, tj. aby pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedené automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit. A další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: info@tydenikpernstejn.cz. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

 

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data „aktualizováno" uvedeného výše. K osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud subjekt údajů neudělil souhlas s jiným zacházením

 

 

 

V Pardubicích dne 23. března 2021

 

 

Pernštejn media s.r.o.

 

Se sídlem Palackého třída 250, 530 02 Pardubice

 

Zastoupená: Ing. Leošem Kvapilem, jednatelem společnosti

 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17575

 

IČ: 25 95 92 80, DIČ: CZ 25 95 92 80