Všeobecné obchodní podmínky služby Týdeník Pernštejn Premium

 

I. Úvodní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Pernštejn media s.r.o. se sídlem Palackého třída 250, 530 02 Pardubice, IČ: 25 95 92 80, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17575 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování přístupu do služby Týdeník Pernštejn Premium (dále jen „Služba“), která spočívá ve zpřístupňování vybraného textového anebo audiovizuálního obsahu poskytovatele či jiných osob na stránkách www.tydenikpernstejn.cz.

 

1.2. Služba je dostupná prostřednictvím přihlašovacího formuláře na www.tydenikpernstejn.cz/premium Služba není určena osobám mladším 15 let.

 

1.3. V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:

 

1.3.1. změny právních předpisů,

 

1.3.2. změny technických podmínek dodavatelů služeb poskytovateli,

 

1.3.3. změny výkladu právních předpisů,

 

1.3.4. změn technických parametrů internetu,

 

1.3.5. změn v odvětví srovnatelných služeb,

 

1.3.6. změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Služby apod.

 

1.4. Změna Podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3) anebo (podle volby poskytovatele) zobrazením upozornění po přihlášení uživatele do uživatelského rozhraní jeho účtu. Změnu Podmínek, která se na něj bude vztahovat, může uživatel odmítnout. V takovém případě může smlouvu o poskytování přístupu do Služby kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemně s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového období. Výpověď může být provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele nebo z příslušného e-mailu poskytovatele.

 

1.5. Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek uživatelem pozbývají předchozí Podmínky vůči takovému uživateli účinnosti a nová verze Podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování přístupu do Služby. Pro informaci o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů platí vždy nejnovější verze poučení o tomto zpracování uvedená na webových stránkách Služby.

1.6. Uživatel se okamžikem registrace a/nebo započetím užívání Služby zavazuje, že bude Službu užívat v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a pokyny poskytovatele a zavazuje se dodržovat tyto Podmínky.

 

II. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 

2.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování přístupu do Služby (dále jen „Smlouva“) provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce Služby a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko (dále jen „objednávka“). Uživatel je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Uživatel je povinen vždy vyplnit políčka označená jako povinná.

 

2.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli poskytovatel umožní uživateli možnost se přihlásit do uživatelského účtu uživatele (dále jen „akceptace“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Akceptací je Smlouva uzavřena.

 

2.3. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel započne s poskytováním Služby dle Smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

 

2.4. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít s ním Smlouvu (může odmítnout registraci uživatele), a to zejména u osob, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvy s poskytovatelem. Za tímto účelem povede poskytovatel v nezbytně nutném rozsahu evidenci takových osob (zejména jejich e-mailových adres a přezdívek). Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může (s ohledem na to, že při začátku poskytování Služby je poskytováno cenově zvýhodněné zkušební období) odmítnout uzavření Smlouvy v případě, kdy by se stejný uživatel registroval do Služby opakovaně, případně takovému uživateli odmítnout poskytnout zvýhodněné zkušební období. Za stejného uživatele se považuje zejména osoba se stejnou e-mailovou adresou, stejnou platební kartou, se stejným telefonním číslem či stejným zařízením využívajícím Službu.

 

2.5. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

 

2.6. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

 

2.8. K uzavření smlouvy je tedy standardně nutné vyplnit příslušný formulář na stránce www.tydenikpernstejn.cz/premium a stvrzení ze strany poskytovatele (např. zpřístupněním rozhraní). Smlouva včetně Podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn do ní kdykoliv nahlédnout na základě písemné žádosti a prokázání své totožnosti.

 

III. Trvání smlouvy

 

3.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

 

3.2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

 

3.3. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou jeden rok, nelze ji vypovědět. Je-li uživatelem zvolena jako platební metoda platba kartou, bude Smlouva automaticky prodloužena vždy o jeden další rok, pokud uživatel neukončí Smlouvu v uživatelském účtu Služby nejpozději poslední den trvání Smlouvy. Na tuto skutečnost bude uživatel upozorněn e-mailem vždy nejpozději 10 dní před koncem příslušného ročního období.

 

3.4. Uživatel, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Odstoupení nejlépe provede vyplněním formuláře a jeho odesláním z registrační e-mailové adresy na adresu: info@tydenikpernstejn.cz. Uživatel není oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud před uplynutím lhůty pro odstoupení čerpal v rámci Služby Výhody (ve smyslu čl. IX).

 

3.5. Výpověď může být uživatelem provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu uživatele, případně v rámci rozhraní Služby k tomu určeným nástrojem nebo s poskytovatelem příslušného e-mailu poskytovatele či oznámením v rámci rozhraní Služby. Není-li stanoveno jinak, je výpovědní lhůta 1 měsíc, a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem takového měsíce. Právo na výpověď nebo odstoupení plynoucí přímo ze zákona není dotčeno.

 

3.6. Za výpověď ze strany uživatele a ukončení Smlouvy podle odst. 3.3. se považuje taktéž to, pokud uživatel neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za Službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká Smlouva uplynutím posledního dne této 3 denní lhůty.

 

IV. Uživatelský účet

 

4.1. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci uživatele na webové stránce Služby (vyplnění požadovaných údajů uživatelem). Přístup k placeným částem Služby bude umožněn v rámci uživatelského profilu na adrese www.tydenikpernstejn.cz/profil

 

4.2. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

 

4.3. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

 

4.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel bere na vědomí, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem, případně jiné spolupracující stránky a mohou tak být s těmito službami sdíleny v případě, kdy uživatel o přihlášení na takovou stránku požádá.

 

V. Úplata (cena za službu)

 

5.1. Služba je poskytována jako úplatná. Uživatel je povinen hradit za Službu cenu (úplatu) podle aktuálního ceníku poskytovatele platného při objednání Služby. Aktuální ceník je k dispozici na www.tydenikpernstejn.cz/premium Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ceník změnit a to vyvěšením nového ceníku na stránkách www.tydenikpernstejn.cz/premium. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou, kdy smlouva bude končit méně než 11 měsíců od změny ceníku. Úplata může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným poskytovatelem. Ke sjednané úplatě bude poskytovatel účtovat pouze zákonnou daň z přidané hodnoty, jiné daně, poplatky ani náklady nebudou účtovány, ledaže by byly zavedeny po uzavření Smlouvy a podle zákonných předpisů zatěžovaly poskytnutí Služby.

 

VI. Poskytování služby

 

6.1. Na základě Smlouvy je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a k nabízenému obsahu, který mu bude zpřístupněn. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu a nastavení volitelných položek účtu.

 

6.2. Poskytovatel není s ohledem na charakter Služby schopen garantovat 100 % dostupnost Služby. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v zejména případě:

 

6.2.1. obvyklé údržby (přičemž tato doba nepřekročí 15 hodin měsíčně), či odstraňování mimořádných poruch,

 

6.2.2. vyšší moci, tedy např. pokud dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě či jiným poruchám způsobeným třetími osobami,

 

6.2.3. výpadků způsobených kybernetickými útoky apod.

 

6.3. Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci informací přístupných v rámci Služby jsou nezávazného charakteru a nejedná se o odborné rady, což bere uživatel na vědomí. Uživatel je ohledně využití těchto doporučení a informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce.

 

6.4. Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat či omezovat strukturu Služby, poskytované prvky Služby a rozsah Služby, aniž by na to musel uživatele upozorňovat.

 

6.5. V případech přerušení nebo omezení poskytování Služby z důvodů na straně poskytovatele je odpovědnost poskytovatele vůči uživateli omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování Služby; tuto povinnost poskytovatel nemá v případě zastavení poskytování Služby. Uživateli nenáleží v maximálním právními předpisy připuštěném rozsahu právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

 

VII. Využívání služby

 

7.1. Uživatel nesmí v rámci Služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či s obecně závaznými právními předpisy a to zejména obsah, jenž:

 

7.1.1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

 

7.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob,

 

7.1.3. vyzývá k násilí,

 

7.1.4. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

 

7.2. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem.

 

7.3. Uživatel nesmí v rámci Služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

 

7.4. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Služby či serveru poskytovatele, na kterém je Služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a Službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je Služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

 

7.5. V případě, kdy Služba bude umožňovat ukládání anebo zveřejňování informací uživatelem, uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah takovýchto informací.

 

7.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci Služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit tyto Podmínky (včetně pravidel diskuzí a pravidel inzerce), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, či byl v rozporu se zájmy poskytovatele, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně bez dalšího odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci Služby.

 

7.7. V případě, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a případně úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

 

7.8. Přístupové údaje a přístup do Služby jsou určeny pouze pro jednu fyzickou osobu a jsou nepřenosné. Uživatel nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke Službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Sdílení přístupových údajů mezi vícero fyzickými osobami není přípustné a to ani tehdy, bude-li uživatelem právnická osoba; právnická osoba je tedy povinna určit jednu fyzickou osobu, která bude mít přístup do Služby. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti přístupové údaje do Služby, vč. hesla. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je uživatel povinen bezodkladně informovat poskytovatele; poskytovatel však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do Služby. V případě podezření na sdílení přístupu do Služby je poskytovatel oprávněn přístup do Služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

 

 

VIII. Autorskoprávní ochrana obsahu webové stránky a licence

 

8.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci Služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je poskytovatel. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází uživatelem dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní Služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

 

8.2. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

 

IX. Výhody

 

9.1. V rámci Služby mohou být uživatelům nabízeny služby či zboží poskytované partnery Služby, tedy třetími osobami odlišnými od poskytovatele (dále jen „Partneři“, jednotlivě „Partner“) zdarma nebo za zvýhodněné ceny (dále jen „Výhody“). Za poskytnutí služby či zboží v rámci Výhod Partnerem odpovídá uživateli výhradně Partner.

 

X. Doručování – právní úkony

 

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování Služby musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (prostý e-mail) či prostřednictvím listovní zásilky. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v rámci zpráv do uživatelského účtu.

 

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

 

XI. Reklamace a řešení sporů

 

11.1. Služba bude uživateli poskytována v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze Služby a jejímu účelu.

 

11.2. Pro reklamování vad Služby může uživatel využít technickou podporu na adrese premium@tydenikpernstejn.cz

 

11.3. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Služby, případně mu bude podle volby poskytovatele přiměřeně prodlouženo období, po nějž bude moci Službu užívat. O vyřízení reklamace bude poskytovatel uživatele informovat.

 

11.4. Pokud je uživatel spotřebitelem, a dojde ke sporu mezi ním a poskytovatelem, včetně sporu ohledně řešení reklamace, má možnost obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle zákona o ochraně spotřebitele.

 

11.5. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

11.6. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.3. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování Služby na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

 

 

 

V Pardubicích dne 23. března 2021

 

 

Pernštejn media s.r.o.

 

Se sídlem Palackého třída 250, 530 02 Pardubice

 

Zastoupená: Ing. Leošem Kvapilem, jednatelem společnosti

 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17575

 

IČ: 25 95 92 80, DIČ: CZ 25 95 92 80