Univerzita Pardubice má nové profesory

Region - 12. 12. 2023
Univerzita Pardubice má nové profesory

PARDUBICE – Zdejší univerzita získala další dva nové profesory. Nově se nejvyšší akademickou hodností budou prezentovat Martin Čapský z Fakulty filozofické a Tomáš Weidlich z Fakulty chemicko-technologické. Jmenovací dekrety si v úterý převzali při slavnostním aktu v pražském Karolinu.

 

Novým profesorem se stává nejen expert na české dějiny ale také chemický technolog, který se specializuje na udržitelný rozvoj a environmentální chemii. Na Univerzitě Pardubice (UPCE) dnes působí více než sedm desítek akademických pracovnic a akademických pracovníků s nejvyšší akademickou hodností. Jen letos titul získalo pět akademiků.

 

„Získání profesorského titulu je pro každého akademika významnou metou v profesní kariéře a já přeji kolegům další úspěchy. Tato zpráva je ale zajímavá i pro studenty a uchazeče o studium na naší univerzitě. Ukazuje totiž, že Univerzita Pardubice nabízí silné vědecké osobnosti napříč obory,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

 

Návrhy na jmenování profesorů nejprve schvaluje Vědecká rada Univerzity Pardubice, která poté doporučí rektorovi, aby návrh ke jmenování prezidentem republiky předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Prof. Mgr. MARTIN ČAPSKÝ, Ph.D. vystudoval magisterské studium v oboru Historie – muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, kde také působil jako proděkan pro vědu a zahraniční styky. Od roku 2016 pracuje na Univerzitě Pardubice. Doktorské studium a habilitační řízení v oboru České a československé dějiny, resp. Historie – české dějiny absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou pozdně středověké dějiny českých korunních zemí, urbánní dějiny a formy politické komunikace v předmoderní době. Absolvoval řadu studijních a badatelských pobytů na univerzitách a výzkumných ústavech v Polsku a v Německu a část roku 2022 strávil jako „Visiting scholar“ na univerzitě v Cambridgi. Získal tři grantové projekty GA ČR a za důležité pro své profesní zrání považuje setkání s mnoha skvělými odborníky a vysokoškolskými pedagogy. Mezi nejvýraznějšími z nich vždy uvádí prof. Martina Wihodu, prof. Mateusze Golińského a prof. Lenku Bobkovou.

 

S manželkou Veronikou, která působí na FHS UK, vychovává dvě dcery, které učí hrát fotbal a badminton, a rád se po Pardubicích pohybuje na klasické koloběžce. Za jeden ze svých největších pracovních úspěchů považuje skutečnost, že několik jeho žáků už se rovněž stalo univerzitními vyučujícími. Martin Čapský je jmenovaný profesorem v oboru Historie na návrh Univerzity Pardubice.

 

Prof. Ing. TOMÁŠ WEIDLICH, Ph.D. je absolventem oboru Organická chemie na Katedře organické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde také úspěšně ukončil doktorské studium v oboru Organická chemie a na stejné fakultě absolvoval i habilitační řízení v oboru Technologie organických látek, na jehož základě byl v roce 2015 jmenován docentem.

 

Jeho hlavní oblastí vědeckého zájmu jsou decentralizované metody odstraňování biologicky obtížně odbouratelných kontaminantů z technologických vod, dále surovinové využití biomasy a udržitelná chemie a technologie. Od roku 2005, po pěti letech práce v pozici výzkumného pracovníka ve firmě VUOS, a.s., na pozici akademického pracovníka vzdělává studenty v oblasti ekologických aspektů chemických technologií a v oblasti využití obnovitelných zdrojů. Je úspěšným řešitelem nebo spoluřešitelem 9 technologických projektů TA ČR, MPO a GA ČR. Je autorem nebo spoluautorem 40 článků v impaktovaných časopisech, 7 patentů a 3 užitných vzorů. Jeden z patentů, „Způsob redukční dehalogenace aromatických halogenderivátů“ CZ2014367 (A3), je v současné době licencován firmami GEOtest, a.s. a ASIO TECH, spol. s.r.o. Za jeden ze svých největších pracovních úspěchů považuje skutečnost, že jeho bývalá studentka a nynější spolupracovnice Ing. Barbora Kamenická, Ph.D., letos získala ocenění Česká hlava v kategorii Doctorandus za technické vědy.

 

Tomáš Weidlich je ženatý, je otcem dvou dcer. Mezi jeho koníčky patří četba, turistika, přespolní běh a běh na lyžích. Tomáš Weidlich je členem akademického senátu Fakulty chemicko-technologické, členem vědecké rady Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, a členem vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tomáš Weidlich byl jmenován profesorem v oboru Environmentální chemie a inženýrství na návrh Univerzity Pardubice.  (MaM) Ilustrační foto: J. JAMBOR

Mohlo by vás zajímat:

Zvána je i široká veřejnost

Zvána je i široká veřejnost

Na Univerzitě Pardubice vystoupí světová špička ve 3D designu

Chytré hodinky zalarmovaly hasiče

Chytré hodinky zalarmovaly hasiče

Ti nezaváhali a okamžitě se pustili do záchrany lidského života

Ke 111. výročí existence

Ke 111. výročí existence

Speciální škola v Pardubicích dostala nový objekt integračního centra

Mělo by býti plnohodnotné

Mělo by býti plnohodnotné

Kraj vyhlásil výběrové řízení na vybudování návštěvnického centra na pardubickém zámku

Doprava v obcích bude omezena

Doprava v obcích bude omezena

Chystají se opravy v Mněticích a Ostřešanech

Amerika a její krásy

Amerika a její krásy

Komunita pro komunitu pořádá v Chotči cestovatelskou přednášku Michaely Hrdé